Algemene Voorwaarden Spirit Wings - Spirit Wings

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Voorwaarden Spirit Wings


Algemene Voorwaarden van Spirit Wings:
De onderstaande algemene vooraarden zijn van toepassing op alle afspraken, consulten, sessies, behandelingen, cursussen, workshops en individuele coaching trajecten binnen de praktijk van Spirit Wings. Als u een afspraak, een consult, een sessie, een behandeling aangaat of deelneemt aan een cursus, workshop en individueel coaching traject binnen de praktijk van Spirit Wings dan gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Een consult / een sessie / een behandeling
 • Een consult / een sessie is alleen mogelijk op afspraak.
 • De kosten voor een consult, een sessie of een behandeling staan vermeld op de website van Spirit Wings, www.spiritwings.nl, zijn actueel tenzij anders met u is overeengekomen.
 • Na een afspraak, een consult, een sessie of behandeling dient u de betaling contant te voldoen. Als vooraf met u is overeengekomen dat u op rekening kan betalen dan dient u de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Terugbetaling of vergoeding van de door Spirit Wings geleverde diensten is niet mogelijk.
 • Een afspraak, een consult, een sessie of de behandeling kan tot 24 uur van tevoren zonder verdere kosten afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur dan behoudt 
  Spirit Wings
   zich het recht voor de kosten van de afspraak, het consult, de sessie of de behandeling in rekening te brengen.
 • Een consult, een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening van 
  Spirit Wings
   kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. 
  Spirit Wings
   zal dan ook nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts of psycholoog. Een consult, een sessie of een behandeling kan mogelijkerwijs wel een aanvulling zijn. U dient dit altijd te bespreken met de behandelend arts / psycholoog.
 • De consulten, de sessie , een behandeling of andere activiteiten binnen 
  Spirit Wings
   geven geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan een consult, een sessie, een behandeling op basis van vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. 
  Spirit Wings
   is ten allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een consult, een sessie, een behandeling of iedere andere activiteit van 
  Spirit Wings.
 • Tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 
  Spirit Wings.
 • De aansprakelijkheid van 
  Spirit Wings
   voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de behandeling, het consult of de sessie.

2. Cursussen / Workshops / Individuele Coaching trajecten
 • Als u zich aanmeldt voor een van de cursussen, workshops en individuele coaching trajecten van 
  Spirit Wings
   dan is er op dat moment een bindende overeenkomst tot stand gekomen.
 • Als u afziet van deelname aan een van de cursussen, workshops of individuele coaching trajecten waarvoor u zich heeft aangemeld dan dient u dit binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum bij 
  Spirit Wings
   aan te geven. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch.
 • Bij annulering van uw aanmelding voor een van de cursussen, workshops en individuele coaching trajecten brengt 
  Spirit Wings
   10% van het totaalbedrag van de cursus, de workshop en individueel coaching traject als administratiekosten bij u in rekening. Als u al een bedrag heeft betaald dan zal 
  Spirit Wings
   het restant binnen 14 dagen aan u terugbetalen.
 • Als u aangeeft dat u een individueel coaching traject of individuele cursus, waarvoor u zich heeft opgeven, op de afgesproken datum niet kan volgen of aanwezig zou kunnen zijn, dan kunnen we dit voor u doorschuiven naar een andere datum.
 • Als u zich heeft aangemeld voor een van de cursussen of het individuele coaching traject van 
  Spirit Wings
   dan dient het totaal verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus geheel te zijn voldaan. 
 • Als u in termijnen wilt betalen dan kunt u dit aangeven bij aanmelding van de cursus. 
  Spirit Wings
   zal u dan verder informeren over de gang van zaken.

3. Het volgen van de groepslessen
 • Alle data van de lessen staan vast, dit kan niet worden aangepast;
 • De les komt alleen te vervallen als degene die cursus geeft niet in staat is de les te geven;
 • Als de les in dat geval komt te vervallen wordt u tijdig daarover geïnformeerd en wordt de les op een nader te bepalen tijdstip ingehaald.
 • Als u niet aanwezig kan zijn tijdens een van de lessen, meldt u dan tijdig af via telefoon, whatsapp of e-mail.
 • Als u niet aanwezig kunt zijn dan is het niet mogelijk de les in te halen.

4.Lesgeld: Betaal ineens of handig in termijnbetalingen
 • U kunt het lesgeld ineens voldoen of in termijnen.
 • Wanneer u het lesgeld ineens voldoet dan bent u voordeliger uit wegens besparing van administratiekosten (€ 15,-).
 • Betaalt u ineens dan dient u het lesgeld voor de 1e les voldoen.
 • Het lesgeld betalen in termijnen geldt niet voor de cursussen die schriftelijk gevolgd kunnen worden.
 • Betaalt u in termijnen dan kan dat uitsluitend via een incassomachtiging. Bij het niet tijdig voldoen van het lesgeld kan 
  Spirit Wings
   de lessen direct staken en de eventuele huiswerkcorrecties opschorten, terwijl de verplichting tot betaling van het lesgeld blijft bestaan. De eventueel door 
  Spirit Wings
   te maken kosten ter inning van achterstallige lesgelden komen ten laste van de nalatige cursist.
 • Het te betalen termijnbedrag wordt telkens per de 1e van de maand van uw bank of girorekening geïncasseerd. U dient er dan voor te zorgen dat u voldoende saldo op uw rekening heeft staan.

6. Disclaimer
 • De inhoud van website van 
  Spirit Wings
  , www.spiritwings.nl, is met zorg samengesteld. 
 • Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • Spirit Wings
   is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.


7.Wet bescherming persoonsgegevens
 • Alles wat besproken wordt tijdens consulten, sessies en behandelingen is en blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor 
  Spirit Wings
   van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. 
  Spirit Wings
   
  verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
  Spirit Wings
   verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen.
 • Ook alle overige informatie die u aan 
  Spirit Wings
   verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu